ICA3PP 2023

The 23rd International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing (ICA3PP 2023)
Tianjin, China
20-22 October 2023

ACCEPTED PAPER LIST [MAIN CONFERENCE]

Submission ID Title Authors
3 Short Video Account Influence Evaluation Model Based on Improved SF-UIR Algorithm Xiaojun Guo and Zhihao Wu
6 Deep Hash Learning of Feature-Invariant Representation for Single-label and Multi-label Retrieval Junwei Liu, Xinzheng Shang, Yuan Cao, Chengzhi Qian and Sheng Chen
7 Generative Adversarial Network Based Asymmetric Deep Cross-modal Unsupervised Hashing Na Chen, Yaru Gao, Yuan Cao, Jiacheng Lin and Sheng Chen
14 DFECTS: A Deep Fuzzy Ensemble Clusterer for Time Series Dechong Wu, Jialun Li, Xuan Mo and Weigang Wu
15 Energy-aware Smart Task Scheduling in Edge Computing Networks with A3C Dan Wang, Liang Liu, Binbin Ge, Junjie Qi and Zehui Zhao
24 DeepLat: Achieving Minimum Worst Case Latency for DNN Inference with Batch-Aware Dispatching Jiaheng Gao and Yitao Hu
25 Privacy-Preserving and Reliable Distributed Federated Learning Yipeng Dong, Lei Zhang and Lin Xu
26 Joint Optimization of Request Scheduling and Container Prewarming in Serverless Computing Si Chen, Guanghui Li, Chenglong Dai, Wei Li and Qinglin Zhao
27 Multi-Stage Optimization of Incentive Mechanisms for Mobile Crowd Sensing based on Top-Trading Cycles Jingjie Shang, Haifeng Jiang, Chaogang Tang, Huaming Wu, Shuhao Wang and Shoujun Zhang
29 A Chained Forwarding Mechanism for Large Messages Jiaqi Lin, Tao Feng, Nanxin Zhou, Xianming Gao and Jiang Shanqing
30 TDC: Pool-level object cache replacement algorithm based on temperature density Huacheng Lu, Yong Wang, Junqi Chen, Dahuan Zhang and Zhike Li
34 Smart DAG Task Scheduling based on MCTS Method of Multi-Strategy Learning Lang Shu, Yifei Chen, Fanding Huang, Songchen Li and Yuxia Cheng
39 CT-Mixer: Exploiting Multiscale Design for Local-global Representations Learning Yin Tang, Xili Wan, Xinjie Guan and Aichun Zhu
41 FedQL: Q-learning Guided Aggregation for Federated Learning Mei Cao, Mengying Zhao, Tingting Zhang, Nanxiang Yu and Jianbo Lu
44 An Adaptive Instruction Set Encoding Automatic Generation Method for VLIW Xin Xiao and Zhong Liu
46 FastDet: Detecting Encrypted Malicious Traffic Faster via Early Exit Jiakun Sun, Jintian Lu, Yabo Wang and Shuyuan Jin
47 Real-EVE: Real-time Edge-assist Video Enhancement for Joint Denoising and Super-resolution Liming Ge, Wei Bao, Dong Yuan and Bing Zhou
48 Optimizing the Parallelism of Communication and Computation in Distributed Training Platform Xiang Hou, Yuan Yuan, Sheng Ma, Rui Xu, Bo Wang, Tiejun Li, Wei Jiang, Lizhou Wu and Jianmin Zhang
49 FedSC: Compatible Gradient Compression for Communication-Efficient Federated Learning Xinlei Yu, Zhipeng Gao, Chen Zhao and Zijia Mo
50 Joint Video Transcoding and Representation Selection for Edge-Assisted Multi-Party Video Conferencing Fanhao Kong, Tuo Cao, Zhuzhong Qian, Xiaoliang Wang, Ming Zhao, Liming Wang and Zhenjie Lin
53 Performance Comparison of Distributed DNN Training on Optical versus Electrical Interconnect Systems Fei Dai, Yawen Chen, Zhiyi Huang, Haibo Zhang and Hui Tian
56 Dynamic Path Planning Based on Traffic Flow Prediction and Traffic Light Status Weiyang Chen, Bingyi Liu, Weizhen Han, Gaolei Li and Bin Song
60 An optimized SVM Method for Predicting Cluster GPU Utilization Yang Gao, Bing Gao, Chen Shen and Jun Han
63 MSIN: An Efficient Multi-head Self-Attention Framework for Inertial Navigation Gaotao Shi, Bingjia Pan and Yuzhi Ni
67 LearnedSync: A Learning-based Sync Optimization for Cloud Storage Yuxuan Zhou, Suzhen Wu, Shengzhe Wang, Chufeng Du and Bo Mao
68 Optimizing CSR-Based SpMV on a New MIMD Architecture Pezy-SC3s Jihu Guo, Jie Liu, Qinglin Wang and Xiaoxiong Zhu
71 A Multi-Source Domain Adaption Approach to Minority Disk Failure Prediction Wang Wang, Xuehai Tang, Biyu Zhou, Yangchen Dong, Yuanhang Feng, Jizhong Han and Songlin Hu
74 Sequenced Quantization RNN Offloading for Dependency Task in Mobile Edge Computing Tan Deng, Shixue Li, Xiaoyong Tang, Wenzheng Liu, Ronghui Cao and Yanping Wang
76 KylinArm: An Arm Gesture Recognition System for Mobile Devices Shikun Zhao, Jingxuan Hong, Zixuan Zhang, Xuqiang Wang, Jin Zhang and Xiaoli Gong
77 FCSO: Source Code Summarization by Fusing Multiple Code Features and Ensuring Self-consistency Output Donghua Zhang, Gang Lei, Jianmao Xiao, Zhipeng Xu, Guodong Fan, Yuanlong Cao and Shizhan Chen
81 Graph Structure Learning-based Compression Meth-od for Convolutional Neural Networks Wang Tao, Zheng Xiangwei, Zhang Lifeng and Zhang Yuang
83 Reliability-Aware VNF Provisioning in Homogeneous and Heterogeneous Multi-Access Edge Computing Haolin Liu, Zehang Tan, Zhetao Li, Saiqin Long, Shujuan Tian and Xiaoshan Li
84 Approximate Query Processing based on Approximate Materialized View Yuhan Wu, Haifeng Guo, Donghua Yang, Mengmeng Li, Bo Zheng and Hongzhi Wang
86 Schema Integration on Massive Data Sources Tianbao Li, Haifeng Guo, Donghua Yang, Mengmeng Li, Bo Zheng and Hongzhi Wang
87 A Hybrid Few-Shot Learning based Intrusion Detection Method for Internet of vehicles Yixuan Zhao, Jianming Cui and Ming Liu
94 LAST: An Efficient In-Place Static Binary Translator for RISC architectures Yanzhi Lan, Qi Hu, Gen Niu, Xinyu Li, Liangpu Wang and Fuxin Zhang
95 Personalized Privacy Risk Assessment Based on Deep Neural Network for Image Sharing on Social Networks Hongyun Cai, Ao Zhao, Shiyun Wang, Meiling Zhang and Yu Zhang
96 A Pipelined AES and SM4 Hardware Implementation for Multi-Tasking Virtualized Environments Yukang Xie, Hang Tu, Qin Liu and Changrong Chen
97 Blockchain-Assisted Privacy-Preserving Public Auditing Scheme for Cloud Storage Systems Wenyu Xiang, Jie Zhao, Hejiao Huang, Xiaojun Zhang, Zoe Lin Jiang and Daojing He
102 Multi-Self-Supervised Light Graph Convolution Network for Social Recommendation Yunsheng Zhou, Yinying Zhou and Dunhui Yu
103 AIFR: Face Recognition Research Based on Age Factor Characteristics Biaokai Zhu, Zhaojie Zhang, Yupeng Jia, Xinru Hu, Yurong Shen, Manwen Bai, Jie Song, Ping Li, Sanman Liu, Feng Li and Deng-Ao Li
104 MANet: An Architecture Adaptive Method for Sparse Matrix Format Selection Zheng Lun Sun, Peng Qiao and Yong Dou
105 Service-Aware Cooperative Task Offloading and Scheduling in Multi-Access Edge Computing Empowered IoT Zhiyan Chen, Ming Tao, Xueqiang Li and Ligang He
109 A Heuristic Method for Data Allocation and Task Scheduling on Heterogeneous Multiprocessor Systems under Memory Constraints Junwen Ding, Liangcai Song, Siyuan Li, Chen Wu, Ronghua He, Zhouxing Su and Zhipeng L├╝
112 Label-only Membership Inference Attack Against Federated Distillation Xi Wang, Yanchao Zhao, Jiale Zhang and Bing Chen
114 Efficient proactive resource allocation for multi-stage cloud-native microservices Pengfei Liao, Xingzhen He, Fanding Huang, Yifei Chen and Yuxia Cheng
116 Reliable Function Computation Offloading in Cloud-edge Collaborative Network Shaonan Li, Yongqiang Xie, Zhongbo Li, Jin Qi and Yumeng Tian
117 A Fast, Reliable, Adaptive Multi-hop Broadcast Scheme for Vehicular Ad Hoc Networks Ping Liu, Xingfu Wang, Ammar Hawbani, Bei Hua and Liang Zhao
119 A Grouping-Based Multi-Task Scheduling Strategy with Deadline Constraint on Heterogeneous Edge Computing Xiaoyong Tang, Wenbiao Cao and Tan Deng
121 Real-time Driver Fatigue Detection Method Based on Comprehensive Facial Features Yihua Zheng, Shuhong Chen, Jianming Wu, Kairen Chen, Tian Wang and Tao Peng
123 Addressing Coupled Constrained Reinforcement Learning via Interation Iteration Design Wei Huang and Shichao Zhang
125 A Path Planning and Obstacle Avoidance Method for USV based on Dynamic-Target APF Algorithm in Edge Di Wang, Haiming Chen and Cangchen Wu
126 Node-Disjoint Paths in Balanced Hypercubes with Application to Fault-Tolerant Routing Shuai Liu, Yan Wang, Jianxi Fan and Baolei Cheng
127 Performance Evaluation of Spark, Ray and MPI: A Case Study on Long Read Alignment Algorithm Kun Ran, Zihang Wang, Yingbo Cui, Shaoliang Peng and Xiangke Liao
141 Segmenta: Pipelined BFT Consensus with Slicing Broadcast Xiang Li, Liang Cai, Weiwei Qiu, Fanglei Huang and Zhigang Lei
142 Synthetic Data Generation for Differential Privacy Using Maximum Weight Matching Miao Zhang, Xinxin Ye and Hai Deng
146 Approximate Multicast Coflow Scheduling in Reconfigurable Data Center Networks Yuhang Wu, Quan Chen, Jianglong Liu, Fulong Li and Lianglun Cheng
148 DAS: a DRAM-based Annealing System for Solving Large-Scale Combinatorial Optimization Problems Wenya Deng, Zhi Wang, Yang Guo, Jian Zhang, Zhenyu Wu and Yaohua Wang
151 Spatio-temporal Fusion based Low-loss Video Compression Algorithm for UAVs with Limited Processing Capability Qianyuan Zhang, Desheng Wan, Hao Chen, Lianghua Cheng, Jiayi Chen and Chaocan Xiang
153 CRAFT: Common Router Architecture For Throughput Optimization Jiahua Yan, Mingyu Wang, Yao Qin and Zhiyi Yu
155 A Cross-Chain System Supports Verifiable Complete Data Provenance Queries Jingyi Tian, Enyuan Zhou, Yang Xiao and Qingqi Pei
158 Enabling Traffic-differentiated Load Balancing for Datacenter Networks Jinbin Hu, Ying Liu, Shuying Rao, Jing Wang and Dengyong Zhang
159 Deep Reinforcement Learning based Load Balancing for Heterogeneous Traffic in Datacenter Networks Jinbin Hu, Wangqing Luo, Yi He, Jing Wang and Dengyong Zhang
160 Adaptive Routing for Datacenter Networks Using Ant Colony Optimization Jinbin Hu, Man He, Shuying Rao, Yue Wang, Jing Wang and Shiming He
163 HAECN: Hierarchical Automatic ECN Tuning with Ultra-low Overhead in Datacenter Networks Jinbin Hu, Youyang Wang, Zikai Zhou, Shuying Rao, Rundong Xin, Jing Wang and Shiming He
166 An Android Malware Detection Method based on Metapath Aggregated Graph Neural Network Qingru Li, Yufei Zhang, Fangwei Wang and Changguang Wang
168 A Joint Resource Allocation and Task Offloading Algorithm in Satellite Edge Computing Zhuoer Chen, Deyu Zhang, Weijun Cai, Wei Luo and Yin Tang
176 gGMED: Towards GPU Accelerated Geometric Modeling Evaluation and Derivative Processes Zhibo Xuan, Hailong Yang, Pengbo Wang, Xin Sun, Jiwei Hao, Zhongzhi Luan and Depei Qian
189 Efficient Respiration Rate Estimation Based on MIMO mmWave Radar Zhicheng Xu, Ling Deng, Biyun Sheng, Linqing Gui and Fu Xiao
191 Running serverless function on resource fragments in data center Wenhao Huang, Yukang Chu and Laiping Zhao
202 CSDSE: Apply Cooperative Search to Solve the Exploration-Exploitation Dilemma of Design Space Exploration Kaijie Feng, Xiaoya Fan, Jianfeng An, Haoyang Wang and Chuxi Li
204 Differential Privacy in Federated Dynamic Gradient Clipping Based on Gradient Norm Yingchi Mao, Chenxin Li, Zibo Wang, Zijian Tu and Ping Ping
206 SolGPT: a GPT-Based Static Vulnerability Detection model for enhancing Smart Contract Security Shengqiang Zeng, Hongwei Zhang, Jinsong Wang and Kai Shi
210 Neuron Pruning-Based Federated Learning For Communication-Efficient distributed Training Jianfeng Guan, Pengcheng Wang, Su Yao and Jing Zhang
211 A Novel Network Topology Sensing Method for Network Security Situation Awareness Yixuan Wang, Bo Zhao, Zhonghao Sun, Zhihui Huo, Xueying Li, Yabiao Wu and Jiao Li
212 Distributed Task Offloading Method Based on Federated Reinforcement Learning in Vehicular Networks with Incomplete Information Rui Cao, Zhengchang Song, Bingxin Niu, Junhua Gu and Chunjie Li
218 CAST: An Intricate-Scene Aware Adaptive Bitrate Approach for Video Streaming via Parallel Training Weihe Li, Jiawei Huang, Yu Liang, Jingling Liu, Wenlu Zhang, Wenjun Lyu and Jianxin Wang
221 We Will Find You: An Edge-based Multi-UAV Multi-Recipient Identification Method in Smart Delivery Services Yi Xu, Ruyi Guo, Jonathan Kua, Haoyu Luo, Zheng Zhang and Xiao Liu
223 Multi-objective Optimization for Joint Handover Decision and Computation Offloading in Integrated Communications and Computing 6G Networks Dong-Fang Wu, Chuanhe Huang, Yabo Yin, Shidong Huang and Hui Gong
225 A Joint Optimization Scheme in Heterogeneous UAV-Assisted MEC Tian Qin, Pengfei Wang and Qiang Zhang
226 Multi-UAV Collaborative Face Recognition for Goods Receiver in Edge-based Smart Delivery Services Yi Xu, Fengguang Luan, Jonathan Kua, Zhipeng Wang and Xiao Liu
229 A Novel Transaction Processing Model for Sharded Blockchain Xiang Ying, Wei Luo and Jianrong Wang
235 Privacy-aware Scheduling Heuristic Based on Priority in Edge Environment Yue Hong, Caie Wang and Wei Zheng
241 Eco-SLAM: Resource-Efficient Edge-Assisted Collaborative Visual SLAM System Wenzhong Ou, Daipeng Feng, Ke Luo and Xu Chen
242 PowerDis: Fine-grained Power Monitoring Through Power Disaggregation Model Xinxin Qi, Juan Chen, Rongyu Deng, Zekai Li and Yonggang Che
247 Intelligent Collaborative Control of Multi-Source Heterogeneous Data Streams for Low-Power IoT: A Flow Machine Learning Approach Haisheng Yu, Rajesh Kumar, Wenyong Wang, Ji Zhang, Zhifeng Liu, Sai Zou and Jiangchuan Yang
257 Test-and-Decode: A Partial Recovery Scheme for Verifiable Coded Computing Wei Jiang, Jin Wang, Lingzhi Li, Dongyang Yu and Can Liu
259 RecAGT: Shard Testable Codes with Adaptive Group Testing for Malicious Nodes Identification in Sharding Permissioned Blockchain Dongyang Yu, Jin Wang, Lingzhi Li, Wei Jiang and Can Liu
261 GLAM-SERP: Building a Graph Learning-Assisted Model for Soft Error Resilience Prediction in GPGPUs Xiaohui Wei, Jianpeng Zhao, Nan Jiang and Hengshan Yue
266 THRCache: DRAM-NVM Multi-level Cache with Thresholded Heterogeneous Random Choices Tao Tao, Zhiwen Xiao, Jibin Wang, Jing Shang and Zhihui Wu
267 AptTE: Efficient Multi-tunnel Flow Scheduling for Traffic Engineering Renhai Xu, Wenxin Li and Keqiu Li
270 EQFF: An Efficient Query Method Using Feature Fingerprints Xiaolei Zhou, Yuelin Hua, Shan Huang, Qiang Fan, Hao Yan and Shuai Wang
276 Joint Controller Placement and Flow Assignment in Software-Defined Edge Networks Shunpeng Hua, Baoliu Ye, Yue Zeng, Zhihao Qu and Bin Tang
277 Distributed Latency-Efficient Beaconing for Multi-Channel Asynchronous Duty-Cycled IoT Networks Peng Long, Yuhang Wu, Quan Chen, Lianglun Cheng and Yongchao Tao
278 Improved Task Allocation in Mobile Crowd Sensing based on Mobility Prediction and Multi-Objective Optimization Zhidong Xie, Wei You, Tao Peng and Guojun Wang
279 SMCoEdge: Simultaneous Multi-Server Offloading for Collaborative Mobile Edge Computing Changfu Xu, Yupeng Li, Xiaowen Chu, Haodong Zou, Weijia Jia and Tian Wang
281 Image Inpainting Forensics Algorithm Based on Dual-Domain Encoder-Decoder Network Dengyong Zhang, En Tan, Feng Li, Shuai Liu, Jinbin Hu and Jing Wang
283 FRAIM: A Feature Importance-Aware Incentive Mechanism for Vertical Federated Learning Lei Tan, Yunchao Yang, Miao Hu, Yipeng Zhou and Di Wu
306 Black-box Graph Backdoor Defense Xiao Yang, Gaolei Li, Xiaoyi Tao, Chaofeng Zhang and Jianhua Li
307 DRL-based optimization algorithm for wireless powered IoT network Mingjie Zhu, Shubin Zhang and Kaikai Chi
308 Efficiently Running SpMV on Multi-Core DSPs for Banded Matrix Deshun Bi, Shengguo Li, Dezun Dong, Yichen Zhang and Xiaojian Yang
309 SR-KGELS: Social Recommendation Based on Knowledge Graph Embedding Method and Long-Short-Term Representation Xuechang Zhao and Qing Yu
310 CMMR: A Composite Multidimensional Models Robustness Evaluation Framework for Deep Learning Liu Wanyi, Zhang Shigeng, Wang Weiping and Zhang Jian
312 Efficient Black-box Adversarial Attacks with Training Surrogate Models Towards Speaker Recognition Systems Fangwei Wang, Ruixin Song, Qingru Li and Changguang Wang
314 SW-LeNet: Implementation and Optimization of LeNet-1 Algorithm on Sunway Bluelight II Supercomputer Zenghui Ren, Tao Liu, Zhaoyuan Liu, Min Tian, Ying Guo and Jingshan Pan
316 Multi-label Detection Method for Smart Contract Vulnerabilities based on Expert Knowledge and Pre-training Technology Chi Jiang, Guojin Sun, Jinqing Shen, Binglei Yue and Yin Zhang
337 Explaining Federated Learning through Concepts in Image Classification Jiaxin Shen, Xiaoyi Tao, Liangzhi Li, Zhiyang Li and Bowen Wang
338 FEAML: A Mobile Traffic Classification System with Feature Expansion and Autonomous Machine Learning Qing Yang, Xiangyu Kong, Yilei Xiao, Yue Lin, Rui Wen and Heng Qi
363 SW-TRRM: Parallel Optimization Research of The Random Ray Method Based on Sunway Bluelight II Supercomputer Zenghui Ren, Tao Liu, Zhaoyuan Liu, Ying Guo, Jingshan Pan, Dawei Zhao, Xiaoming Wu and Meihong Yang
401 Log Anomaly Detection Based on Semantic Features and Topic Features Peipeng Wang, Xiuguo Zhang and Zhiying Cao
405 Popularity Cuckoo Filter: Always Keeping Popular Items in Mind Cheng Xuetan, Luo Lailong and Zou Wei
406 Solving Client Dropout in Federated Learning via Client Similarity Discovery and Gradient Supplementation Mechanism Maoxuan Yan, Qingcai Luo, Bo Zhang and Shanbao Sun
410 A KPIs-based Reliability Measuring Method for Service System Shuwei Yan, Zhiying Cao, Xiuguo Zhang, Peipeng Wang and Zhiwei Chen
413 An Uncertainty-aware Auction Mechanism for Federated Learning Jiali Xu, Bin Tang, Hengrui Cui and Baoliu Ye
416 Persistent Sketch: A Memory-efficient and Robust Algorithm for Finding Top-k Persistent Flows Ziqi Sun, Yue Sun, Yang Du, Jia Liu and He Huang
418 FaCa: Fast Aware and Competition-Avoided Balancing for Data Center Network Haiyang Jiang, Yuchao Zhang, Haoqiang Huang, Lei Wang, Xirong Que, Zhuo Jiang and Wendong Wang
419 Optimizing GNN Inference Processing on Very Long Vector Processor Kangkang Chen, Huayou Su and Chaorun Liu
423 GDTM: Gaussian Differential Trust Mechanism for Optimal Recommender System Lixiao Gong, Guangquan Xu, Jingyi Cui, Xiao Wang, Shihui Fu, Xi Zheng and Shaoying Liu
424 Privacy-enhanced Dynamic Symmetric Searchable Encryption with Efficient Searches Under Sparse Keywords Lingyun Cao and Xiang Li
427 CBA Sketch: A Sketching Algorithm Mining Persistent Batches in Data Streams Qian Zhou, Yu-E Sun, He Huang and Yifan Han
432 Joint optimization of system bandwidth and transmitting power in space-air-ground integrated mobile edge computing Yuan Qiu, Jianwei Niu, Yiming Yao, Yuxuan Zhao, Tao Ren, Xinzhong Zhu and Kuntuo Zhu
433 A Novel Sensor Method for Dietary Detection Long Tan, Shuang Xu, Dengao Li, Xiuzhen Guo and Shufeng Hao
434 Accelerated Optimization for Simulation of Brian Spiking Neural Network on GPGPUs Fangzhou Zhang, Mingyue Cui, Jiakang Zhang, Yehua Ling, Han Liu and Kai Huang
436 MDCF: Multiple Dynamic Cuckoo Filters for LSM-Tree Xingfei Yao, Zhaoyan Shen, Xiaojun Cai, Taotao Xie and Xiaowei Chen
437 A game theory based task offloading scheme for maximizing social welfare in edge computing Sheng Chen, Yang Liu, Baochao Chen, Tu Hong, Renrui Tan and Xiaoyi Tao
441 Distributed Task Offloading for IoAV Using DDP-DQN Xiting Peng, Wenjie Li, Xiaoyu Zhang, Mianxiong Dong, Kaoru Ota and Shun Song
443 Multi-agent Cooperative Intrusion Detection based on Generative Data Augmentation Ming Liu, Yungang Jia, Chao Li, Peiguo Fu and Zhen Zhang
444 Long Short-Term Deterministic Policy Gradient for Joint Optimization of Computational Offloading and Resource Allocation in MEC Xiang Lei, Qiang Li, Bo Peng, Yu Zhu Zhou, Cheng Chen and Shi Lin Peng
445 Query Optimization Mechanism for Blockchain-Based Efficient Data Traceability Xu Yuan, Fangbo Li, Muhammad Zeeshan Haider, Feng Ding, Ange Qi and Shuo Yu
448 Task Offloading in UAV-Assisted Vehicular Edge Computing Networks Wanjun Zhang, Aimin Wang, Long He, Zemin Sun, Jiahui Li and Geng Sun
451 Data Augmentation Method Based on Partial Noise Diffusion Strategy for One-Class Defect Detection Task Weiwen Chen, Yong Zhang and Wenlong Ke
452 K Asynchronous Federated Learning with Cosine Similarity Based Aggregation on Non-IID Data Shan Wu, Yizhi Zhou, Xuesong Gao and Heng Qi
459 An Efficient Scheduling Algorithm for Multi-mode Tasks on Near-data Processing SSDs Guo Li, Xianzhang Chen, Duo Liu, Jiali Li, Yujuan Tan and Ao Ren
460 HR-kESP: A Heuristic Algorithm for Robustness-Oriented k Edge Server Placement Haiquan Hu, Jifu Chen and Chengying Mao
461 A Hybrid Kernel Pruning Approach for Efficient and Accurate CNNs Xiao Yi, Bo Wang, Shengbai Luo, Tiejun Li, Lizhou Wu, Jianmin Zhang, Kenli Li and Sheng Ma
466 A Graph Generation Network with Privacy Preserving Capabilities Yangyong Miao, Xiaoding Wang and Hui Lin
468 Clustered Federated Learning Framework with Acceleration Based on Data Similarity Zhipeng Gao, Zijian Xiong, Chen Zhao and Futeng Feng
471 An Anonymous Authentication Scheme with Low Overhead for Cross-Domain IoT Long Fan, Jianfeng Guan, Kexian Liu and Pengcheng Wang
472 Petal Algorithm based on Wireless Sensor Networks for UAV-Assisted Data Collection and Transmission Xueqiang Li, Ming Tao and Shuling Yang
473 DeletePop: A DLT Execution Time Predictor Based on Comprehensive Modeling Yongzhe He, Yueyuan Zhou, En Shao, Guangming Tan and Ninghui Sun
474 CFChain: A crowdfunding platform that supports identity authentication, privacy protection, and efficient audit Yueyue He, Koji Inoue and Jiageng Chen
475 TBAF: A Two-Stage Biometric-Assisted Authentication Framework in Edge-Integrated UAV Delivery System Zheng Zhang, Huabin Wang, Aiting Yao, Xuejun Li, Frank Jiang, Jia Xu and Xiao Liu
477 Attention Enhanced Package Pick-up Time Prediction via Heterogeneous Behavior Modeling Baoshen Guo, Weijian Zuo, Shuai Wang, Xiaolei Zhou and Tian He
478 Optimizing Pointwise Convolutions on Multi-Core DSPs Yang Wang, Qinglin Wang, Xiangdong Pei, Songzhu Mei and Jie Liu
479 Detecting SDCs in GPGPUs Through Efficient Partial Thread Redundancy Xiaohui Wei, Yan Wu, Nan Jiang and Hengshan Yue
489 An Efficient Fault Tolerance Strategy for Multi-task MapReduce Models Using Coded Distributed Computing Zaipeng Xie, Jianan Zhang, Yida Zhang, Chenghong Xu, Peng Chen, Zhihao Qu and Wenzhan Song
492 Key-Based Transaction Reordering: An Optimized Approach for Concurrency Control in Hyperledger Fabric Haoliang Ma, Peichang Shi, Xiang Fu and Guodong Yi
tju1
tju2
tju3
tju4