ICA3PP 2023

The 23rd International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing (ICA3PP 2023)
Tianjin, China
20-22 October 2023

Conference Program

ICA3PP 2023 Program Meeting (Tentative), in Beijing time

Conference Schedule

ICA3PP 2023 Schedule - 20 Oct
Opening
08:45 - 09:00
Keynote 1 (Meijiang Ballrooom)
09:00 - 09:50
Coffee Break
09:50 - 10:05
Keynote 2 (Meijiang Ballrooom)
10:05 - 10:55
Keynote 3 (Meijiang Ballrooom)
10:55 - 11:45
Lunch
11:45 - 13:30
Seminar on Advanced Networking and Computing Technologies
13:30 - 17:30
Conference Banquet
18:00 - 21:00

ICA3PP 2023 Schedule - 21 Oct
Keynote 4 (Meijiang Ballrooom)
09:00 - 09:50
Keynote 5 (Meijiang Ballrooom)
09:50 - 10:40
Coffee Break
10:40 - 10:55
Keynote 6 (Meijiang Ballrooom)
10:55 - 11:45
Lunch
11:45 - 13:30
Session 1 (Room 1)
13:30 - 14:45
Session 2 (Room 2)
13:30 - 14:45
Session 3 (Room 3)
13:30 - 14:45
Session 4 (Room 4A)
13:30 - 14:45
Session 5 (Room 4B)
13:30 - 14:45
Coffee Break
14:45 - 14:55
Workshop 1 (Room 1)
14:55 - 16:45
NISC
Session 6 (Room 2)
14:55 - 16:10
Session 7 (Room 3)
14:55 - 16:10
Session 8 (Room 4A)
14:55 - 16:10
Session 9 (Room 4B)
14:55 - 16:10
Workshop 2 (Room 2)
16:20 - 17:10
IMWST
Session 10 (Room 3)
16:20 - 17:35
Session 11 (Room 4A)
16:20 - 17:35
Session 12 (Room 4B)
16:20 - 17:35

ICA3PP 2023 Schedule - 22 Oct
Session 13 (Room 1)
09:00 - 10:15
Session 14 (Room 2)
09:00 - 10:15
Session 15 (Room 3)
09:00 - 10:15
Session 16 (Room 4A)
09:00 - 10:15
Session 17 (Room 4B)
09:00 - 10:15
Coffee Break
10:15 - 10:30
Session 18 (Room 1)
10:30 - 11:45
Session 19 (Room 2)
10:30 - 11:45
Session 20 (Room 3)
10:30 - 11:45
Session 21 (Room 4A)
10:30 - 11:45
Session 22 (Room 4B)
10:30 - 11:45
Lunch
11:45 - 13:30
Workshop 3 (Room 1)
13:30 - 15:30
AI-PDAS
Workshop 4 (Room2)
13:30-14:30
IUAVNet
Session 23 (Room 3)
13:30 - 14:45
Session 24 (Room 4A)
13:30 - 14:45
Session 25 (Room 4B)
13:30 - 14:45
Coffee Break
15:30 - 15:40
Coffee Break
14:30 - 14:40
Coffee Break
14:45 - 14:55
Workshop 5 (Room 1)
15:40 - 16:20
ATEEC
Workshop 6 (Room 2)
14:40 - 16:10
DNA
Session 26 (Room 3)
14:55 - 16:10
Session 27 (Room 4A)
14:55 - 15:55
Session 28 (Room 4B)
14:55 - 16:10
Workshop 7 (Room 3)
16:20 - 17:35
AIEIoT
Session 29 (Room 4B)
16:20 - 17:35

Technical Program

Keynotes
Keynote 1 (20 Oct) 09:00-09:50
Data Parallel Frameworks for Accelerating Machine Learning Algorithms
Session Chair: Yang Xiang
Keynote Speaker: Lixin Gao, University of Massachusetts, Amherst, USA
Keynote 2 (20 Oct) 10:05-10:55
The Rise (and Ultimate Fall) of Federated Learning
Session Chair: Mianxiong Dong
Keynote Speaker: Baochun Li, University of Toronto, Canada
Keynote 3 (20 Oct) 10:55-11:45
Cyber-Physical-Social Intelligence
Session Chair: Mianxiong Dong
Keynote Speaker: Laurence T. Yang, Hainan University, China
Keynote 4 (21 Oct) 09:00-9:50
Towards general purpose serverless computing in cloud
Session Chair: Wanlei Zhou
Keynote Speaker: Kun Tan, Distributed and Parallel Software Lab, 2012 Labs, Huawei, China
Keynote 5 (21 Oct) 09:50-10:40
Challenges and Solutions in Modern Machine Learning Accelerator Design
Session Chair: Wanlei Zhou
Keynote Speaker: Ahmed Louri, George Washington University, USA
Keynote 6 (21 Oct) 10:55-11:45
Dataflow based High Efficient Graph Processing Accelerator
Session Chair: Song Guo
Keynote Speaker: Hai Jin, Huazhong University of Science and Technology, China
Session 1: 13:30-14:45 (21 Oct) [Room 1]
MDCF: Multiple Dynamic Cuckoo Filters for LSM-Tree
Xingfei Yao, Zhaoyan Shen, Xiaojun Cai, Taotao Xie and Xiaowei Chen
Image Inpainting Forensics Algorithm Based on Dual-Domain Encoder-Decoder Network
Dengyong Zhang, En Tan, Feng Li, Shuai Liu, Jinbin Hu and Jing Wang
TDC: Pool-level object cache replacement algorithm based on temperature density
Huacheng Lu, Yong Wang, Junqi Chen, Dahuan Zhang and Zhike Li
CT-Mixer: Exploiting Multiscale Design for Local-global Representations Learning
Yin Tang, Xili Wan, Xinjie Guan and Aichun Zhu
THRCache: DRAM-NVM Multi-level Cache with Thresholded Heterogeneous Random Choices
Tao Tao, Zhiwen Xiao, Jibin Wang, Jing Shang and Zhihui Wu
Session 2: 13:30-14:45 (21 Oct) [Room 2]
An Android Malware Detection Method based on Metapath Aggregated Graph Neural Network
Qingru Li, Yufei Zhang, Fangwei Wang and Changguang Wang
A Graph Generation Network with Privacy Preserving Capabilities
Yangyong Miao, Xiaoding Wang and Hui Lin
An Anonymous Authentication Scheme with Low Overhead for Cross-Domain IoT
Long Fan, Jianfeng Guan, Kexian Liu and Pengcheng Wang
A Novel Network Topology Sensing Method for Network Security Situation Awareness
Yixuan Wang, Bo Zhao, Zhonghao Sun, Zhihui Huo, Xueying Li, Yabiao Wu and Jiao Li
Session 3: 13:30-14:45 (21 Oct) [Room 3]
Privacy-enhanced Dynamic Symmetric Searchable Encryption with Efficient Searches Under Sparse Keywords
Lingyun Cao and Xiang Li
FastDet: Detecting Encrypted Malicious Traffic Faster via Early Exit
Jiakun Sun, Jintian Lu, Yabo Wang and Shuyuan Jin
RecAGT: Shard Testable Codes with Adaptive Group Testing for Malicious Nodes Identification in Sharding Permissioned Blockchain
Dongyang Yu, Jin Wang, Lingzhi Li, Wei Jiang and Can Liu
Differential Privacy in Federated Dynamic Gradient Clipping Based on Gradient Norm
Yingchi Mao, Chenxin Li, Zibo Wang, Zijian Tu and Ping Ping
Test-and-Decode: A Partial Recovery Scheme for Verifiable Coded Computing
Wei Jiang, Jin Wang, Lingzhi Li, Dongyang Yu and Can Liu
Session 4: 13:30-14:45 (21 Oct) [Room 4A]
A KPIs-based Reliability Measuring Method for Service System
Shuwei Yan, Zhiying Cao, Xiuguo Zhang, Peipeng Wang and Zhiwei Chen
Log Anomaly Detection Based on Semantic Features and Topic Features
Peipeng Wang, Xiuguo Zhang and Zhiying Cao
Solving Client Dropout in Federated Learning via Client Similarity Discovery and Gradient Supplementation Mechanism
Maoxuan Yan, Qingcai Luo, Bo Zhang and Shanbao Sun
Short Video Account Influence Evaluation Model Based on Improved SF-UIR Algorithm
Xiaojun Guo and Zhihao Wu
Privacy-Preserving and Reliable Distributed Federated Learning
Yipeng Dong, Lei Zhang and Lin Xu
Session 5: 13:30-14:45 (21 Oct) [Room 4B]
Energy-aware Smart Task Scheduling in Edge Computing Networks with A3C
Dan Wang, Liang Liu, Binbin Ge, Junjie Qi and Zehui Zhao
Adaptive Routing for Datacenter Networks Using Ant Colony Optimization
Jinbin Hu, Man He, Shuying Rao, Yue Wang, Jing Wang and Shiming He
Efficient Black-box Adversarial Attacks with Training Surrogate Models Towards Speaker Recognition Systems
Fangwei Wang, Ruixin Song, Qingru Li and Changguang Wang
A Path Planning and Obstacle Avoidance Method for USV based on Dynamic-Target APF Algorithm in Edge
Di Wang, Haiming Chen and Cangchen Wu
Session 6: 14:55-16:10 (21 Oct) [Room 2]
A Game Theory Based Task Offloading Scheme for Maximizing Social Welfare in Edge Computing
Sheng Chen, Yang Liu, Baochao Chen, Tu Hong, Renrui Tan and Xiaoyi Tao
Efficiently Running SpMV on Multi-Core DSPs for Banded Matrix
Deshun Bi, Shengguo Li, Dezun Dong, Yichen Zhang and Xiaojian Yang
Data Augmentation Method Based on Partial Noise Diffusion Strategy for One-Class Defect Detection Task
Weiwen Chen, Yong Zhang and Wenlong Ke
A Heuristic Method for Data Allocation and Task Scheduling on Heterogeneous Multiprocessor Systems under Memory Constraints
Junwen Ding, Liangcai Song, Siyuan Li, Chen Wu, Ronghua He, Zhouxing Su and Zhipeng Lü
A Pipelined AES and SM4 Hardware Implementation for Multi-Tasking Virtualized Environments
Yukang Xie, Hang Tu, Qin Liu and Changrong Chen
Session 7: 14:55-16:10 (21 Oct) [Room 3]
Privacy-aware Scheduling Heuristic Based on Priority in Edge Environment
Yue Hong, Caie Wang and Wei Zheng
Intelligent Collaborative Control of Multi-Source Heterogeneous Data Streams for Low-Power IoT: A Flow Machine Learning Approach
Haisheng Yu, Rajesh Kumar, Wenyong Wang, Ji Zhang, Zhifeng Liu, Sai Zou and Jiangchuan Yang
A Multi-Source Domain Adaption Approach to Minority Disk Failure Prediction
Wang Wang, Xuehai Tang, Biyu Zhou, Yangchen Dong, Yuanhang Feng, Jizhong Han and Songlin Hu
FedSC: Compatible Gradient Compression for Communication-Efficient Federated Learning
Xinlei Yu, Zhipeng Gao, Chen Zhao and Zijia Mo
Session 8: 14:55-16:10 (21 Oct) [Room 4A]
DeletePop: A DLT Execution Time Predictor Based on Comprehensive Modeling
Yongzhe He, Yueyuan Zhou, En Shao, Guangming Tan and Ninghui Sun
LearnedSync: A Learning-based Sync Optimization for Cloud Storage
Yuxuan Zhou, Suzhen Wu, Shengzhe Wang, Chufeng Du and Bo Mao
Joint Optimization of Request Scheduling and Container Prewarming in Serverless Computing
Si Chen, Guanghui Li, Chenglong Dai, Wei Li and Qinglin Zhao
Reliability-Aware VNF Provisioning in Homogeneous and Heterogeneous Multi-Access Edge Computing
Haolin Liu, Zehang Tan, Zhetao Li, Saiqin Long, Shujuan Tian and Xiaoshan Li
A Grouping-Based Multi-Task Scheduling Strategy with Deadline Constraint on Heterogeneous Edge Computing
Xiaoyong Tang, Wenbiao Cao and Tan Deng
Session 9: 14:55-16:10 (21 Oct) [Room 4B]
DeepLat: Achieving Minimum Worst Case Latency for DNN Inference with Batch-Aware Dispatching
Jiaheng Gao and Yitao Hu
We Will Find You: An Edge-based Multi-UAV Multi-Recipient Identification Method in Smart Delivery Services
Yi Xu, Ruyi Guo, Jonathan Kua, Haoyu Luo, Zheng Zhang and Xiao Liu
Deep Reinforcement Learning based Load Balancing for Heterogeneous Traffic in Datacenter Networks
Jinbin Hu, Wangqing Luo, Yi He, Jing Wang and Dengyong Zhang
Detecting SDCs in GPGPUs Through Efficient Partial Thread Redundancy
Xiaohui Wei, Yan Wu, Nan Jiang and Hengshan Yue
SW-LeNet: Implementation and Optimization of LeNet-1 Algorithm on Sunway Bluelight II Supercomputer
Zenghui Ren, Tao Liu, Zhaoyuan Liu, Min Tian, Ying Guo and Jingshan Pan
Session 10: 16:20-17:35 (21 Oct) [Room 3]
Attention Enhanced Package Pick-up Time Prediction via Heterogeneous Behavior Modeling
Baoshen Guo, Weijian Zuo, Shuai Wang, Xiaolei Zhou and Tian He
K Asynchronous Federated Learning with Cosine Similarity Based Aggregation on Non-IID Data
Shan Wu, Yizhi Zhou, Xuesong Gao and Heng Qi
A Joint Optimization Scheme in Heterogeneous UAV-Assisted MEC
Tian Qin, Pengfei Wang and Qiang Zhang
Multi-label Detection Method for Smart Contract Vulnerabilities based on Expert Knowledge and Pre-training Technology
Chi Jiang, Guojin Sun, Jinqing Shen, Binglei Yue and Yin Zhang
Label-only Membership Inference Attack Against Federated Distillation
Xi Wang, Yanchao Zhao, Jiale Zhang and Bing Chen
Session 11: 16:20-17:35 (21 Oct) [Room 4A]
MSIN: An Efficient Multi-head Self-Attention Framework for Inertial Navigation
Gaotao Shi, Bingjia Pan and Yuzhi Ni
AIFR: Face Recognition Research Based on Age Factor Characteristics
Biaokai Zhu, Zhaojie Zhang, Yupeng Jia, Xinru Hu, Yurong Shen, Manwen Bai, Jie Song, Ping Li, Sanman Liu, Feng Li and Deng-Ao Li
Spatio-temporal Fusion based Low-loss Video Compression Algorithm for UAVs with Limited Processing Capability
Qianyuan Zhang, Desheng Wan, Hao Chen, Lianghua Cheng, Jiayi Chen and Chaocan Xiang
Efficient Respiration Rate Estimation Based on MIMO mmWave Radar
Zhicheng Xu, Ling Deng, Biyun Sheng, Linqing Gui and Fu Xiao
Session 12: 16:20-17:35 (21 Oct) [Room 4B]
DRL-based optimization algorithm for wireless powered IoT network
Mingjie Zhu, Shubin Zhang and Kaikai Chi
CMMR: A Composite Multidimensional Models Robustness Evaluation Framework for Deep Learning
Liu Wanyi, Zhang Shigeng, Wang Weiping and Zhang Jian
FEAML: A Mobile Traffic Classification System with Feature Expansion and Autonomous Machine Learning
Qing Yang, Xiangyu Kong, Yilei Xiao, Yue Lin, Rui Wen and Heng Qi
A Novel Sensor Method for Dietary Detection
Long Tan, Shuang Xu, Dengao Li, Xiuzhen Guo and Shufeng Hao
Query Optimization Mechanism for Blockchain-Based Efficient Data Traceability
Xu Yuan, Fangbo Li, Muhammad Zeeshan Haider, Feng Ding, Ange Qi and Shuo Yu
Session 13: 09:00-10:15 (22 Oct) [Room 1]
Clustered Federated Learning Framework with Acceleration Based on Data Similarity
Zhipeng Gao, Zijian Xiong, Chen Zhao and Futeng Feng
Service-Aware Cooperative Task Offloading and Scheduling in Multi-Access Edge Computing Empowered IoT
Zhiyan Chen, Ming Tao, Xueqiang Li and Ligang He
A Joint Resource Allocation and Task Offloading Algorithm in Satellite Edge Computing
Zhuoer Chen, Deyu Zhang, Weijun Cai, Wei Luo and Yin Tang
SolGPT: a GPT-Based Static Vulnerability Detection model for enhancing Smart Contract Security
Shengqiang Zeng, Hongwei Zhang, Jinsong Wang and Kai Shi
Addressing Coupled Constrained Reinforcement Learning via Interation Iteration Design
Wei Huang and Shichao Zhang
Session 14: 09:00-10:15 (22 Oct) [Room 2]
Multi-Stage Optimization of Incentive Mechanisms for Mobile Crowd Sensing based on Top-Trading Cycles
Jingjie Shang, Haifeng Jiang, Chaogang Tang, Huaming Wu, Shuhao Wang and Shoujun Zhang
Eco-SLAM: Resource-Efficient Edge-Assisted Collaborative Visual SLAM System
Wenzhong Ou, Daipeng Feng, Ke Luo and Xu Chen
Joint Controller Placement and Flow Assignment in Software-Defined Edge Networks
Shunpeng Hua, Baoliu Ye, Yue Zeng, Zhihao Qu and Bin Tang
Distributed Latency-Efficient Beaconing for Multi-Channel Asynchronous Duty-Cycled IoT Networks
Peng Long, Yuhang Wu, Quan Chen, Lianglun Cheng and Yongchao Tao
A Fast, Reliable, Adaptive Multi-hop Broadcast Scheme for Vehicular Ad Hoc Networks
Ping Liu, Xingfu Wang, Ammar Hawbani, Bei Hua and Liang Zhao
Session 15: 09:00-10:15 (22 Oct) [Room 3]
An Uncertainty-aware Auction Mechanism for Federated Learning
Jiali Xu, Bin Tang, Hengrui Cui and Baoliu Ye
Multi-agent Cooperative Intrusion Detection based on Generative Data Augmentation
Ming Liu, Yungang Jia, Chao Li, Peiguo Fu and Zhen Zhang
Sequenced Quantization RNN Offloading for Dependency Task in Mobile Edge Computing
Tan Deng, Shixue Li, Xiaoyong Tang, Wenzheng Liu, Ronghui Cao and Yanping Wang
Distributed Task Offloading for IoAV Using DDP-DQN
Xiting Peng, Wenjie Li, Xiaoyu Zhang, Mianxiong Dong, Kaoru Ota and Shun Song
Schema Integration on Massive Data Sources
Tianbao Li, Haifeng Guo, Donghua Yang, Mengmeng Li, Bo Zheng and Hongzhi Wang
Session 16: 09:00-10:15 (22 Oct) [Room 4A]
SMCoEdge: Simultaneous Multi-Server Offloading for Collaborative Mobile Edge Computing
Changfu Xu, Yupeng Li, Xiaowen Chu, Haodong Zou, Weijia Jia and Tian Wang
FaCa: Fast Aware and Competition-Avoided Balancing for Data Center Network
Haiyang Jiang, Yuchao Zhang, Haoqiang Huang, Lei Wang, Xirong Que, Zhuo Jiang and Wendong Wang
A Hybrid Few-Shot Learning based Intrusion Detection Method for Internet of vehicles
Yixuan Zhao, Jianming Cui and Ming Liu
Approximate Multicast Coflow Scheduling in Reconfigurable Data Center Networks
Yuhang Wu, Quan Chen, Jianglong Liu, Fulong Li and Lianglun Cheng
Optimizing GNN Inference Processing on Very Long Vector Processor
Kangkang Chen, Huayou Su and Chaorun Liu
Session 17: 09:00-10:15 (22 Oct) [Room 4B]
Neuron Pruning-Based Federated Learning For Communication-Efficient distributed Training
Jianfeng Guan, Pengcheng Wang, Su Yao and Jing Zhang
Joint optimization of system bandwidth and transmitting power in space-air-ground integrated mobile edge computing
Yuan Qiu, Jianwei Niu, Yiming Yao, Yuxuan Zhao, Tao Ren, Xinzhong Zhu and Kuntuo Zhu
A Chained Forwarding Mechanism for Large Messages
Jiaqi Lin, Tao Feng, Nanxin Zhou, Xianming Gao and Jiang Shanqing
Approximate Query Processing based on Approximate Materialized View
Yuhan Wu, Haifeng Guo, Donghua Yang, Mengmeng Li, Bo Zheng and Hongzhi Wang
Efficient proactive resource allocation for multi-stage cloud-native microservices
Pengfei Liao, Xingzhen He, Fanding Huang, Yifei Chen and Yuxia Cheng
Session 18: 10:30-11:45 (22 Oct) [Room 1]
Node-Disjoint Paths in Balanced Hypercubes with Application to Fault-Tolerant Routing
Shuai Liu, Yan Wang, Jianxi Fan and Baolei Cheng
Multi-objective Optimization for Joint Handover Decision and Computation Offloading in Integrated Communications and Computing 6G Networks
Dong-Fang Wu, Chuanhe Huang, Yabo Yin, Shidong Huang and Hui Gong
GDTM: Gaussian Differential Trust Mechanism for Optimal Recommender System
Lixiao Gong, Guangquan Xu, Jingyi Cui, Xiao Wang, Shihui Fu, Xi Zheng and Shaoying Liu
Long Short-Term Deterministic Policy Gradient for Joint Optimization of Computational Offloading and Resource Allocation in MEC
Xiang Lei, Qiang Li, Bo Peng, Yu Zhu Zhou, Cheng Chen and Shi Lin Peng
HR-kESP: A Heuristic Algorithm for Robustness-Oriented k Edge Server Placement
Haiquan Hu, Jifu Chen and Chengying Mao
Session 19: 10:30-11:45 (22 Oct) [Room 2]
Generative Adversarial Network Based Asymmetric Deep Cross-modal Unsupervised Hashing
Na Chen, Yaru Gao, Yuan Cao, Jiacheng Lin and Sheng Chen
An Efficient Fault Tolerance Strategy for Multi-task MapReduce Models Using Coded Distributed Computing
Zaipeng Xie, Jianan Zhang, Yida Zhang, Chenghong Xu, Peng Chen, Zhihao Qu and Wenzhan Song
DFECTS: A Deep Fuzzy Ensemble Clusterer for Time Series
Dechong Wu, Jialun Li, Xuan Mo and Weigang Wu
CFChain: A crowdfunding platform that supports identity authentication, privacy protection, and efficient audit
Yueyue He, Koji Inoue and Jiageng Chen
Session 20: 10:30-11:45 (22 Oct) [Room 3]
SR-KGELS: Social Recommendation Based on Knowledge Graph Embedding Method and Long-Short-Term Representation
Xuechang Zhao and Qing Yu
Popularity Cuckoo Filter: Always Keeping Popular Items in Mind
Cheng Xuetan, Luo Lailong and Zou Wei
Deep Hash Learning of Feature-Invariant Representation for Single-label and Multi-label Retrieval
Junwei Liu, Xinzheng Shang, Yuan Cao, Chengzhi Qian and Sheng Chen
Persistent Sketch: A Memory-efficient and Robust Algorithm for Finding Top-k Persistent Flows
Ziqi Sun, Yue Sun, Yang Du, Jia Liu and He Huang
Real-EVE: Real-time Edge-assist Video Enhancement for Joint Denoising and Super-resolution
Liming Ge, Wei Bao, Dong Yuan and Bing Zhou
Session 21: 10:30-11:45 (22 Oct) [Room 4A]
Distributed Task Offloading Method Based on Federated Reinforcement Learning in Vehicular Networks with Incomplete Information
Rui Cao, Zhengchang Song, Bingxin Niu, Junhua Gu and Chunjie Li
CBA Sketch: A Sketching Algorithm Mining Persistent Batches in Data Streams
Qian Zhou, Yu-E Sun, He Huang and Yifan Han
Synthetic Data Generation for Differential Privacy Using Maximum Weight Matching
Miao Zhang, Xinxin Ye and Hai Deng
EQFF: An Efficient Query Method Using Feature Fingerprints
Xiaolei Zhou, Yuelin Hua, Shan Huang, Qiang Fan, Hao Yan and Shuai Wang
Black-box Graph Backdoor Defense
Xiao Yang, Gaolei Li, Xiaoyi Tao, Chaofeng Zhang and Jianhua Li
Session 22: 10:30-11:45 (22 Oct) [Room 4B]
Dynamic Path Planning Based on Traffic Flow Prediction and Traffic Light Status
Weiyang Chen, Bingyi Liu, Weizhen Han, Gaolei Li and Bin Song
Explaining Federated Learning through Concepts in Image Classification
Jiaxin Shen, Xiaoyi Tao, Liangzhi Li, Zhiyang Li and Bowen Wang
CAST: An Intricate-Scene Aware Adaptive Bitrate Approach for Video Streaming via Parallel Training
Weihe Li, Jiawei Huang, Yu Liang, Jingling Liu, Wenlu Zhang, Wenjun Lyu and Jianxin Wang
FRAIM: A Feature Importance-Aware Incentive Mechanism for Vertical Federated Learning
Lei Tan, Yunchao Yang, Miao Hu, Yipeng Zhou and Di Wu
Optimizing Pointwise Convolutions on Multi-Core DSPs
Yang Wang, Qinglin Wang, Xiangdong Pei, Songzhu Mei and Jie Liu
Session 23: 13:30-14:45 (22 Oct) [Room 3]
Joint Video Transcoding and Representation Selection for Edge-Assisted Multi-Party Video Conferencing
Fanhao Kong, Tuo Cao, Zhuzhong Qian, Xiaoliang Wang, Ming Zhao, Liming Wang and Zhenjie Lin
MANet: An Architecture Adaptive Method for Sparse Matrix Format Selection
Zheng Lun Sun, Peng Qiao and Yong Dou
Accelerated Optimization for Simulation of Brian Spiking Neural Network on GPGPUs
Fangzhou Zhang, Mingyue Cui, Jiakang Zhang, Yehua Ling, Han Liu and Kai Huang
FedQL: Q-learning Guided Aggregation for Federated Learning
Mei Cao, Mengying Zhao, Tingting Zhang, Nanxiang Yu and Jianbo Lu
gGMED: Towards GPU Accelerated Geometric Modeling Evaluation and Derivative Processes
Zhibo Xuan, Hailong Yang, Pengbo Wang, Xin Sun, Jiwei Hao, Zhongzhi Luan and Depei Qian
Session 24: 13:30-14:45 (22 Oct) [Room 4A]
TBAF: A Two-Stage Biometric-Assisted Authentication Framework in Edge-Integrated UAV Delivery System
Zheng Zhang, Huabin Wang, Aiting Yao, Xuejun Li, Frank Jiang, Jia Xu and Xiao Liu
Multi-UAV Collaborative Face Recognition for Goods Receiver in Edge-based Smart Delivery Services
Yi Xu, Fengguang Luan, Jonathan Kua, Zhipeng Wang and Xiao Liu
Smart DAG Task Scheduling based on MCTS Method of Multi-Strategy Learning
Lang Shu, Yifei Chen, Fanding Huang, Songchen Li and Yuxia Cheng
Segmenta: Pipelined BFT Consensus with Slicing Broadcast
Xiang Li, Liang Cai, Weiwei Qiu, Fanglei Huang and Zhigang Lei
Optimizing CSR-Based SpMV on a New MIMD Architecture Pezy-SC3s
Jihu Guo, Jie Liu, Qinglin Wang and Xiaoxiong Zhu
Session 25: 13:30-14:45 (22 Oct) [Room 4B]
CSDSE: Apply Cooperative Search to Solve the Exploration-Exploitation Dilemma of Design Space Exploration
Kaijie Feng, Xiaoya Fan, Jianfeng An, Haoyang Wang and Chuxi Li
A Novel Transaction Processing Model for Sharded Blockchain
Xiang Ying, Wei Luo and Jianrong Wang
Personalized Privacy Risk Assessment Based on Deep Neural Network for Image Sharing on Social Networks
Hongyun Cai, Ao Zhao, Shiyun Wang, Meiling Zhang and Yu Zhang
Session 26: 14:55-16:10 (22 Oct) [Room 3]
KylinArm: An Arm Gesture Recognition System for Mobile Devices
Shikun Zhao, Jingxuan Hong, Zixuan Zhang, Xuqiang Wang, Jin Zhang and Xiaoli Gong
Improved Task Allocation in Mobile Crowd Sensing based on Mobility Prediction and Multi-Objective Optimization
Zhidong Xie, Wei You, Tao Peng and Guojun Wang
Task Offloading in UAV-Assisted Vehicular Edge Computing Networks
Wanjun Zhang, Aimin Wang, Long He, Zemin Sun, Jiahui Li and Geng Sun
Petal Algorithm based on Wireless Sensor Networks for UAV-Assisted Data Collection and Transmission
Xueqiang Li, Ming Tao and Shuling Yang
AptTE: Efficient Multi-tunnel Flow Scheduling for Traffic Engineering
Renhai Xu, Wenxin Li and Keqiu Li
Session 27: 14:55-15:55 (22 Oct) [Room 4A]
An Adaptive Instruction Set Encoding Automatic Generation Method for VLIW
Xin Xiao and Zhong Liu
FCSO: Source Code Summarization by Fusing Multiple Code Features and Ensuring Self-consistency Output
Donghua Zhang, Gang Lei, Jianmao Xiao, Zhipeng Xu, Guodong Fan, Yuanlong Cao and Shizhan Chen
LAST: An Efficient In-Place Static Binary Translator for RISC architectures
Yanzhi Lan, Qi Hu, Gen Niu, Xinyu Li, Liangpu Wang and Fuxin Zhang
A Cross-Chain System Supports Verifiable Complete Data Provenance Queries
Jingyi Tian, Enyuan Zhou, Yang Xiao and Qingqi Pei
Session 28: 14:55-16:10 (22 Oct) [Room 4B]
HAECN: Hierarchical Automatic ECN Tuning with Ultra-low Overhead in Datacenter Networks
Jinbin Hu, Youyang Wang, Zikai Zhou, Shuying Rao, Rundong Xin, Jing Wang and Shiming He
Optimizing the Parallelism of Communication and Computation in Distributed Training Platform
Xiang Hou, Yuan Yuan, Sheng Ma, Rui Xu, Bo Wang, Tiejun Li, Wei Jiang, Lizhou Wu and Jianmin Zhang
CRAFT: Common Router Architecture For Throughput Optimization
Jiahua Yan, Mingyu Wang, Yao Qin and Zhiyi Yu
Enabling Traffic-differentiated Load Balancing for Datacenter Networks
Jinbin Hu, Ying Liu, Shuying Rao, Jing Wang and Dengyong Zhang
DAS: a DRAM-based Annealing System for Solving Large-Scale Combinatorial Optimization Problems
Wenya Deng, Zhi Wang, Yang Guo, Jian Zhang, Zhenyu Wu and Yaohua Wang
Session 29: 16:20-17:35 (22 Oct) [Room 4B]
Running serverless function on resource fragments in data center
Wenhao Huang, Yukang Chu and Laiping Zhao
GLAM-SERP: Building a Graph Learning-Assisted Model for Soft Error Resilience Prediction in GPGPUs
Xiaohui Wei, Jianpeng Zhao, Nan Jiang and Hengshan Yue
SW-TRRM: Parallel Optimization Research of The Random Ray Method Based on Sunway Bluelight II Supercomputer
Zenghui Ren, Tao Liu, Zhaoyuan Liu, Ying Guo, Jingshan Pan, Dawei Zhao, Xiaoming Wu and Meihong Yang
An Efficient Scheduling Algorithm for Multi-mode Tasks on Near-data Processing SSDs
Guo Li, Xianzhang Chen, Duo Liu, Jiali Li, Yujuan Tan and Ao Ren
A Hybrid Kernel Pruning Approach for Efficient and Accurate CNNs
Xiao Yi, Bo Wang, Shengbai Luo, Tiejun Li, Lizhou Wu, Jianmin Zhang, Kenli Li and Sheng Ma
Workshop Session 1: Network for Intelligence Service Computing (NISC)
14:55-16:45 (21 Oct) [Room 1]
An Empirical Study of Memory Pool-based Allocation and Reuse in CUDA Graph
Ruyi Qian, Mengjuan Gao, Qinwen Shi and Yuanchao Xu
Absorb:Deadlock Resolution for 2.5D Modular Chiplet Based Systems
Yi Yang, Tiejun Li, Yi Dai, Bo Wang, Sheng Ma, and Yanqiang Sun
IKE: Threshold Key Escrow Service with Intermediary Encryption
Yang Yang, Bingyu Li, Shihong Xiong, Bo Qin, Yan Zhu, Haibin Zheng and Qianhong Wu
MPQUIC Transmission Control Strategy for SDN-based Satellite Network
Jinyao Liu, Xiaoqiang Di, Weiwu Ren, Ligang Cong, and Hui Qi
An Improved Model of PBFT with Anonymity and Proxy Based on Linkable Ring Signature
Zhuobiao Wang, Gengran Hu and Lin You
Dynamic Multi-Bit Parallel Computing Method Based on Reconfigurable Structure
Lin Jiang, Shuai Liu, Jiayang Zhu, Rui Shan and Yuancheng Li
Fairness Analysis and Optimization of BBR Congestion Control Algorithm
Bo Zhang, Ying Wang and Xiya Yang
Carbon Trading Based on Consortium Chain: Building, Modeling, and Analysis
Chaoying Yan, Lijun Sun, Shangguang Wang and Shuaiyong Li
Low-Latency Consensus with Weak-Leader Using Timestamp by Synchronized Clocks
Yue Ni, Guangping Xu and Yi Tian
Workshop Session 2: Interactive, Mobile and Wireless Sensing Technology (IMWST)
16:20-17:10 (21 Oct) [Room 2]
ACDP-Floc: An Adaptive Clipping Differential Privacy Federation Learning Method for Wireless Indoor Localization
Xuejun Zhang, Xiaowen Sun, Bin Zhang,Fenghe Zhang, Xiao Zhang and Haiyan Huang
An Updatable Key Management Scheme for Underwater Wireless Sensor Networks
Zhiyun Guan, Junhua Wu, Guangshun Li and Tielin Wang
Cyber Attack Detection Method for Networked Vehicles based on Data-Enhanced DBN
Yali Duan, Jianming Cui, Yungang Jia and Ming Liu
An energy prediction method for energy harvesting wireless sensor with dynamically adjusting weight factor
Zhenbo Yuan, Yongqi Ge, Jiayuan Wei, Shuhua Yuan, Rui Liu and Xian Mo
Workshop Session 3: Artificial Intelligence and its Applications to Parallel and Distributed Algorithms and Software Systems (AI-PDAS)
13:30-15:30 (22 Oct) [Room 1]
Noise-robust Gaussian distribution based imbalanced oversampling
Xuetao Shao and Yuanting Yan
A Constructive Methods for Data Reduction and Imbalanced Sampling
Fei Liu and Yuanting Yan
Multi-view Neighbor-enriched Contrastive Learning Framework for Bundle Recommendation
Yuhang Chen, Sheng Liang and Songwen Pei
Distributed Generative Adversarial Networks for Fuzzy Portfolio Optimization
Xueying Yang, Chen Li, Zidong Han and Zhonghua Lu
An improved GPU acceleration framework for smoothed particle hydrodynamics
Yuejin Cai, Jianguo Wei, Jiyou Duan and Qingzhi Hou
PM-Migration: A High-Efficient Dynamic Page Placement Mechanism for the Hybrid Memory System
Lidang Xu, Gengbin Chen, Dingding Li and Haoyu Luo
Bayesian optimization for Auto-tuning Convolution Neural Network on GPU
Huming Zhu, Chendi Liu, Lingyun Zhang and Ximiao Dong
Parallelized ADMM with General objectives for Deep Learning
Yanqi Shi, Yu Tang, Hao Zheng, Zhigang Kan and Linbo Qiao
AOPT-FL: A Communication-Efficient Federated Learning Method with Clusterd and Sparsification
Danlei Zhang, Geming Xia and Yuxuan Liu
A Central Similarity Hashing Method via Weighted Partial-Softmax Loss
Mengling Li, Yunpeng Fu, Zhiyang Li, Duo Zhang and Zhaolin Wan
Workshop Session 4: Intelligent UAVs for next-generation Networks (IUAVNet)
13:30-14:30 (22 Oct) [Room 2]
A Collaborative Migration Algorithm for Edge Services Based on Evolutionary Reinforcement Learning
Yanan Zuo, Xiuguo Zhang, Bo Zhang, and Zhiying Cao
Accelerating QUIC with AF_XDP
Tianyi Huang and Shizhen Zhao
Research on Dos Attack Simulation And Detection in Low-orbit Satellite Network
Nannan Xie, Lijia Xie, Qizhao Yuan and Dongbo Zhao
Path Planning of Coastal Ships Based on Improved Hybrid A-star
Zhiying Cao, Hongkai Wang, Xiuguo Zhang, Yiquan Du and Dezhen Zhang
Computation Offloading Based on Deep Reinforcement Learning for UAV-MEC Network
Zheng Wan, Yuxuan Luo and Xiaogang Dong
Workshop Session 5: Advanced Technologies for Energy-aware Edge Computing (ATEEC)
15:40-16:20 (22 Oct) [Room 1]
TOC: Joint Task Offloading and Computation Reuse in Vehicular Edge Computing
Kaiyue Li, Shihong Hu and Bin Tang
A Task Offloading and Resource Allocation Optimization Method in End-Edge-Cloud Orchestrated Computing
Bo Peng, Shi Lin Peng, Qiang Li, Cheng Chen, Yu Zhu Zhou and Xiang Lei
A Seasonal Decomposition-based Hybrid-BHPSF Model for Electricity Consumption Forecasting
Xiaoyong Tang, Juan Zhang, Ronghui Cao, Wenzheng Liu and Li Yang
Workshop Session 6: Datacenter Networking and Applications (DNA)
14:40-16:10 (22 Oct) [Room 2]
MPC: a novel internal clustering validity index based on midpoint-involved distance
Yating Zuo, Zhujuan Ma and Erzhou Zhu
FDRShare: A Fully Decentralized and Redactable EHRs Sharing Scheme with Constant-Size Ciphertexts
Zhichao Li, Zhexi Lu, Lingshuai Wang, Qiang Wang and Che Bian
A Multi-Server Authentication Scheme based on Fuzzy Extractor
Wang Cheng, Lin You and Gengran Hu
Period Extraction for Traffic Flow Prediction
Qingyuan Wang, Chen Chen, Long Zhang, Xiaoxuan Song, Honggang Li, Qingjie Zhao, Bingxin Niu and Junhua Gu
A Hybrid Active and Passive Cache Method Based on Deep Learning in Edge Computing
Zhengchang Song, Rui Cao, Bingxin Niu, Junhua Gu and Chunjie Li
Decentralized Self-Sovereign Identity Management System: Empowering Datacenters through Compact Cancelable Template Generation
Junwei Yu, Shaowen Li, Yepeng Ding and Hiroyuki Sato
Research on the Evolution Path of Network Hotspot Events Based on the Event Evolutionary Graph
Peiguo Fu, ZhiTao Huang, Ming Liu, Zhiyun Zhao and Wen Jiang
Workshop Session 7: Artificial intelligence enhanced Internet of Things (AIEIoT)
16:20-17:35 (22 Oct) [Room 3]
Robust Medical Data Sharing System Based on Blockchain and Threshold Proxy Re-encryption
Wenxuan Cheng, Bo Zhang and Zhongtao Li
BACTDS: Blockchain-based Fined-grained Access Control Scheme with Traceablity for IoT Data Sharing
Wei Lu, Jiguo Yu, Biwei Yan, Suhui Liu and Baobao Chai
CFDM-IME: A Collaborative Fault Diagnosis Method for Intelligent Manufacturing Equipment
Yue Wang, Tao Zhou, Xiaohu Zhao and Xiaofei Hu
A comparison of WBGT Index Forecast Models Using Time Series Analysis
Kai Ding, Yidu Huang, Ming Tao, Renping Xie, Xueqiang Li and Xuefeng Zhong
A Time Series Data Compression Co-processor Based on RISC-V Custom Instructions
Peiran Du and Zhaohui Cai
Malware Detection Method Based On Visualization
Nannan Xie, Haoxiang Liang, Linyang Mu and Chuanxue Zhang
tju1
tju2
tju3
tju4